[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


วิชาการ
เรื่อง : แนวทางในการคิดคำนวณคะแนนผลสอบโอเน็ตเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสามกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพืื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ได้ดำเนินการจัดทำตารางจากโปรแกรม Microsoft Excel  เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้คำนวณผลการทดสอบระดับชาติเตรียมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 5  ซึ่งมีคะแนนในการประเมินภายนอกรอบสาม จำนวน 20 คะแนนเต็ม  แบ่งเป็นคะแนนเชิงปริมาณโดยคำนวณจากผลการทดสอบโอเน็ตทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันเป็นคะแนน 16 คะแนน  และคะแนนเชิงพัฒนาการเปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบันกับปีก่อนรับการประเมิน 1 ปี อีกจำนวน 4 คะแนน 

โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดโดยคลิกที่ลิงค์ >>> ไฟล์สำหรับใช้ในการคำนวณ

เตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสามแต่เนิ่นๆ  ในกรณีที่โรงเรียนมีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ควรจะมีโครงการรองรับเพื่อพัฒนาผลการทดสอบของปีการศึกษาต่อไปให้เห็นเป็นรูปธรรมผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
อังคาร ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 2536
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 8 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556-2557 22 / มี.ค. / 2558
      ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 16 / ธ.ค. / 2557
      ค่าขีดจำกัดล่างปีการศึกษา 2556 27 / มี.ค. / 2557
      ค่าขีดจำกัดล่างปีการศึกษา 2555 28 / มี.ค. / 2556
      โปรแกรม Excel สำหรับจัดทำเอกสารทางการศึกษา 26 / ก.พ. / 2556


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
410/1 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 038-517280 โทรสาร 038-517279
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6